Van't groot gestalte

Pups algemene info / Puppies general info

Onze pups stammen af van ouderdieren met goede bloedlijnen, met goedkeuring voor de fok en met de nodige gezondheidscontroles. We proberen altijd om zo doordacht mogelijke combinatie's te maken die bij elkaar matchen in zowel bloedlijnen als karakter, bouw en conformatie.

Ze worden geboren onder familiale sfeer en worden goed opgevoed en gesocialiseerd tijdens hun eerste 8 levensweken. Deze periode van 8 weken vinden wij heel erg belangrijk en daarom is er altijd iemand aanwezig om hen samen met de teef goed te verzorgen, het verblijf netjes te houden, zindelijkheid te trainen, hen allerlei zaken te laten onderzoeken en hen de nodige uitdagingen te geven, gewend te laten maken aan 'huis-, tuin- en keukengeluiden', ... . Met andere woorden om hen rustig aan klaar te maken voor de 'echte wereld' zonder hen te overprikkelen. Want rust is immers ook belangrijk om alle indrukken rustig te kunnen verwerken.
De pups worden uiteraard in huis, in onze huiskamer, geboren en blijven de eerste 4 levensweken lekker knus binnen. Hun verblijfsgrootte wordt aangepast aan de grootte en de noden van het nest gedurende heel de periode van 8 weken. Vanaf 4-5 weken kunnen ze overdag ook wat buitenspelen. We voorzien altijd een buitenspeeltuin met een overdekt gedeelte, waar ze in de zomer de koelte en in de winter de warmte kunnen opzoeken indien nodig.

De 'mama' wordt uiteraard ook vooraf netjes ontwormd, gevaccineerd (getiterd) en is vrij van ziekte.
Onze pups krijgen voor vertrek hun eerste 'primo' vaccinatie's. Ze worden uiteraard ook gechipt en krijgen een Europees paspoort mee en zullen ingeschreven staan bij het KMSH stamboek.

Onze pups worden enkel verkocht met een verkoopovereenkomst en gezondheidsgarantie.

Eens je pup thuis, moet hij of zij uiteraard ook nog eens goed onderzocht worden en een herhalingsvaccin krijgen van je eigen  dierenarts, zodoende dat hij beschermd blijft tegen de belangrijkste virale hondenziekten en ook tegen rattenziekte. Want weet dat een volledige basisvaccinatie bestaat uit meerdere vaccinatie tijdstippen, met telkens een aantal weken tussen. Pas na het volledig doorlopen van deze basisvaccinatie (primo + hervaccinatie's) is de pup volledig beschermd en kan hij/zij zorgeloos de wijde wereld in trekken. Ook zal hij/zij het eerste half jaar nog zeer regelmatig ontwormd moeten worden omdat jonge dieren daar nu éénmaal heel vatbaar voor zijn en nog niet voldoende immuniteit tegen gekweekt hebben totdat ze ca. 6 maand oud zijn. En niets zo goed om ook af en toe op jonge leeftijd gewoon eens hallo te gaan zeggen, even op de weegschaal te gaan staan, een ontwormingstabletje en wat lekkers te krijgen bij de dierenarts. Hoe meer positieve ervaringen op jonge leeftijd bij de dierenarts, hoe beter. Het hoeven niet altijd enkel maar prikjes en minder leuke dingen te zijn daar op het cabinet :-)

Bij interesse voor een pup mag je ons gerust mailen of bellen. Onze gegevens vind je terug op onze contactpagina. Op die manier kunnen we je tijdig een 'eerste contact'formulier doormailen en je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek met ons en onze honden nadat je ons dit formulier ingevuld terug bezorgd hebt. Tijdens dit gesprek zal snel blijken of je jezelf goed bij ons voelt als fokker en of er een wederzijdse klik is met ons en onze honden. Want dit vinden we toch allebei heel erg belangrijk.

Voor ons is het geen kwestie om honden te verkopen en klaar. Voor ons is het ook een kwestie om jou, je gezin en je pup ook op te nemen in onze 'Van't groot gestalte family', waarbij je niet enkel contact blijft onderhouden met ons, maar ook in verbinding staat met al onze puppy eigenaren tellend vanaf 2014 t/m ....
Dat je met vragen en problemen bij ons terecht kan, maar dat je ook leuke foto's & verhalen met ons allemaal blijft delen. Dus een verbinding in zowel goede als kwade dagen, zoals bij elk goed huwelijk de bedoeling is.


Heb je interesse en/of vragen? Dan horen we uiteraard graag van je.

Misschien tot binnenkort,

Cindy, Benny, Nova, René, Saga & Pinky

Our puppies are descended from parent animals with good bloodlines, approved for breeding and with the necessary health checks. We always try to make the most well-thought-out combinations possible that match each other in terms of bloodlines, character, build and conformation. They are born in a family environment and are well raised and socialized during their first 8 weeks of life. We find this period of 8 weeks very important and that is why there is always someone present to take good care of them together with the bitch, keep the enclosure tidy, train them to be toilet trained, let them investigate all kinds of things and give them the necessary challenges. , get used to 'house, garden and kitchen sounds', ... . In other words, to slowly prepare them for the 'real world' without overstimulating them. Because rest is also important to be able to process all impressions calmly. The puppies are of course born in the house, in our living room, and stay nice and cozy indoors for the first 4 weeks of life. Their enclosure size is adapted to the size and needs of the nest throughout the entire 8-week period. From 4-5 weeks they can also play outside during the day. We always provide an outdoor playground with a covered area, where they can stay cool in the summer and warm in the winter if necessary

The 'mom' is taking good care of. And of course she is also thoroughly dewormed in advance, vaccinated (titerated) and is free of disease.
Our puppies receive their first 'primo' vaccinations before departure. They will of course also be chipped and receive an European passport and will be registered with the KMSH studbook. Our puppies are only sold with a sales agreement and health guarantee.
Once your puppy is home, he or she must of course also be thoroughly examined and receive a booster vaccine from your own vet, so that he or she remains protected against the most important viral dog diseases and also against rat disease/Leptospirosis. Because you should know that a complete basic vaccination consists of several vaccination times, each with a number of weeks in between. Only after completing this basic vaccination (primo + revaccinations) is the puppy fully protected and can he/she go out into the wide world without any worries. He/she will also have to be dewormed very regularly during the first six months because young animals are very susceptible to this and have not yet developed sufficient immunity against it until they are approximately 6 months old. And there is nothing better than just saying hello every now and then at a young age, stepping on the scale, getting a deworming tablet and something tasty from the vet. The more positive experiences at the veterinarian practice at a young age, the better. It doesn't always have to be just injections, clipping nails and other stressful handlings such as emergencies at the veterinarian. So it's really important to train that vets are friends most of the time :-)

If you are interested in a puppy, you can always email or call us. You can find our details on our contact page. This way we can email you a 'first contact' form in a timely manner and invite you for an introductory meeting with us and our dogs after you have completed this form and returned it to us. During this conversation it will quickly become clear whether you feel comfortable with us as a breeder and whether there is a mutual connection with us and our dogs. Because we both find this very important. For us it is not just a matter of selling dogs. For us it is also a matter of including you, your family and your puppy in our 'Van't groot gestalte family', where you not only maintain contact with us, but are also connected to all our puppy owners counting from 2014 to .... That you can contact us with questions and problems, but that you also continue to share nice photos & stories with all of us. So a connection in both good and bad days, as is the intention with every good marriage.

Are you interested and/or have questions? Then we would of course like to hear from you.

Maybe see you soon,
Cindy, Benny, Nova, René, Saga & Pinky